Akredytacja i audytowanie w laboratorium badawczym

Praktycznie każdy pracownik laboratorium badawczego spotyka się w swojej karierze z pojęciem audytu czy akredytacji, jednak dla większości ludzi słowa te zwykle wydają się tajemnicze. Spróbujmy więc przybliżyć ten temat w prostej formie.

Akredytacja jest niczym innym jak potwierdzeniem wysokiej jakości badań wykonywanych przez laboratorium, dokonanym przez zewnętrzną instytucję. W naszym kraju udziela jej Polskie Centrum Akredytacji działające z ramienia państwa i współpracujące z podobnymi instytucjami międzynarodowymi.  Aby ją uzyskać należy się najpierw jednak wykazać posiadaniem odpowiednich kompetencji. PCA sprawdza zgodność działań laboratorium z wytycznymi zawartymi w odpowiednich do obszaru badań normach, przepisach i instrukcjach, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

Proces oceny spełnienia wymagań nazywamy audytem, a osoby go wykonujące to audytorzy. Audytorami są bezstronni specjaliści z odpowiednich dziedzin. PCA przeprowadza audyty systematycznie (minimum raz w roku), od pierwszego uzyskania akredytacji, a także przy istotnych zmianach metod badawczych. Gwarantuje to zachowanie wiarygodności usług laboratoryjnych.

Podczas oceny PCA sprawdzana jest nie tylko poprawność dokumentacji, ale też wykształcenie pracowników, stan techniczny używanego wyposażenia, również umiejętności praktycznego wykonania konkretnych analiz. Ocena jest więc kompleksowa i dokładna. Nie ma w tym procesie miejsca na subiektywne stwierdzenia czy osobiste sympatie. Zgodność działań z wymaganiami sprawdzana jest według wyśrubowanych kryteriów, a audytorzy są biegli w znajomości dokumentów odniesienia. Audytorzy jako praktycy, potrafią wskazać kierunek, w którym powinno iść doskonalenie. Rezultatem potwierdzenia przez PCA spełnienia wymagań normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 jest otrzymanie Certyfikatu Akredytacji.

Laboratorium również samo przeprowadza audyty wewnętrzne swojej działalności. Zakład Higieny Weterynaryjnej w Szczecinie jako laboratorium urzędowe poddawane jest też regularnie wizytom kontrolnym przeprowadzanym przez kadrę naukową z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach oraz innych laboratoriów referencyjnych.

Bycie audytowanym jest zawsze wyjątkowym testem dla pracowników i laboratorium. Jest to zewnętrzne potwierdzenie wysiłków, które wkładane są w pracę o wysokim standardzie.

Każdy audyt przybliża laboratorium do perfekcji

Akredytacja obiektywnie wykazuje, że działania laboratorium są bezstronne, zgodne z jak najlepszą praktyką, są gwarantem wysokiej jakości usług laboratoryjnych i kompetencji personelu, a wyniki uzyskiwane w laboratorium akredytowanym są wiarygodne, to znaczy spójne, dokładne i powtarzalne.

Korzystając z usług laboratorium akredytowanego Klient może być pewny, że otrzyma ważne wyniki badań  czyli najlepsze jakościowo,  odpowiednie do zamierzonego zastosowania, na podstawie których można podejmować trafne i właściwe decyzje.

Dokumenty potwierdzające akredytację PCA:

ab 545 s akredytacja Akredytacja
ab 546 k akredytacja Akredytacja